ATAK A/S handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Nærværende handelsbetingelser gælder for enhver aftale om levering af ydelser fra ATAK A/S. Enhver fravigelse fra disse skal, for at have gyldighed, være skriftligt accepteret af ATAK A/S.

Indgåelse af aftalen

Efter ordreafgivelse modtager kunden en ordrebekræftelse, som beskriver, hvilket produkt kunden har købt.

Aftalen angår de ydelser, der er nævnt i ordrebekræftelsen. Følger ikke andet af tillægget, betjener ATAK A/S kunden med alle sædvanlige marketingydelser. Ved uoverensstemmelse mellem aftalen og tillægget har tillægget forrang.

Kundens medvirken, opstart af arbejde og levering af materiale/information

ATAK A/S skal forsynes med adgang til de områder, der er medvirkende til, at ATAK A/S kan udføre det aftalte arbejde, hvis det er påkrævet for de kommende resultater.
Såfremt ATAK A/S af sikkerhedsmæssige årsager ikke kan få adgang til kundens hjemmeside, vil ATAK A/S sende de påkrævede ændringer til kunden pr. mail, og kunden har ansvar for at implementere ændringerne inden for 10 arbejdsdage.

ATAK starter en aftalt opgave inden for fem hverdage. ATAK og kunden kan i fællesskab aftale en specifik startdato uden for disse fem hverdage. Kunden er forpligtet til at levere det ønskede materiale/information til aftalt tid. Da ATAK stiller de aftalte timer til rådighed hos den enkelte medarbejder, vil vedkommendes timer stadig blive faktureret, hvis det manglende arbejde skyldes kundens manglende levering af materiale/information til aftalt tid.

Fortrolighed og opbevaring/udlevering af materiale

Parterne skal under og efter samarbejdet behandle intern viden om hinanden fortroligt og iagttage ubetinget tavshed med hensyn til enhver oplysning om modpartens forretningshemmeligheder, forretningskoncepter, forretningsforbindelser og andre fortrolige forhold, der kommer til deres kendskab ved forberedelse, indgåelse og opfyldelse af aftalen.

ATAK A/S opbevarer kontrakter samt rapporter, og efter ATAK A/S’ skøn anvendt materiale hertil i 3 måneder efter leveringen. I denne periode udleverer ATAK A/S efter anmodning kopi af opbevaret materiale til kunden, forudsat at ATAK A/S ikke har forfaldne krav mod kunden. ATAK A/S forbeholder sig ret til at fakturere for omkostninger opstået i forbindelse med ekstraudlevering/genudlevering af data.
Ved særlige opgaver kan der ikke udleveres komplet rapportering af al data, da dele af arbejdet betragtes som ATAK A/S interne og fortrolige arbejdsmetoder.

Priser og betalingsbetingelser

Alle priser er ex. moms. Faktura sendes til kunden pr. mail.
Omkostninger afholdt af ATAK A/S til underleverandører/samarbejdspartnere, eksterne køb, rejser og ophold, forbundet med udarbejdelsen af ydelser og samarbejdet i øvrigt betales af kunden/er ikke indregnet i ydelsens pris og faktureres særskilt. Overskrides et udarbejdet budget væsentligt, orienteres kunden snarest muligt.

Garantier og reklamationer

ATAK A/S garanterer ikke for bestemte resultater på visse ydelser, hverken under eller efter samarbejdet, hvorfor resultater ikke kan fastlåses til faste priser.

Hvis kunden vil påberåbe sig en mangel, skal kunden foretage skriftlig reklamation over for ATAK A/S straks efter, at kunden er – eller burde være – blevet opmærksom på manglen, idet kunden i modsat fald fortaber retten til at gøre manglen gældende. Ingen reklamation som er foretaget senere end 8 dage fra fakturadato er at betragte for rettidig.

ATAK A/S kan ikke stilles til ansvar for eventuelle ændringer i Googles algoritmer, som kan påvirke kundens placeringer. Kunden forstår, at ATAK A/S ikke er ansvarlig for kundens hjemmeside som helhed, men blot for de ændringer ATAK A/S foretager på siden. ATAK A/S er ikke ansvarlig for ændringer fra tredjepart, som kan have forårsaget fald i kundens placeringer.

ATAK A/S sikrer, at leverede ydelser er i overensstemmelse med den danske markedsføringslov (§§ 1-12). Kunden sikrer, at anden lovgivning og branchekutymer mv. iagttages. Kunden orienterer skriftligt/elektronisk ATAK A/S i passende tid forud for ydelsens levering om særlige lov- og produktkrav mv., som ATAK A/S skal tage højde for.

Ansvar

I tilfælde af forsinkelse, og i tilfælde af mangler ved det leverede, har ATAK A/S intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen, i tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art og i øvrigt enhver omstændighed, som ATAK A/S ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering, eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport og importforbud og anden lignende force majeure situation.

I tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede hæfter ATAK A/S ikke for kundens driftstab (herunder tab af data), tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af kundens retsforhold over for tredjemand. Et erstatningskrav over for ATAK A/S kan aldrig overstige fakturabeløbet for ydelsen.

ATAK A/S har intet ansvar for kundens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager ATAK A/S sig ansvar over for tredjemand i anledning af kundens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder kunden ATAK A/S skadesløs for et sådant ansvar samt sagsomkostninger.

ATAK A/S foretager alle sædvanlige foranstaltninger, så data ikke går tabt. Dog er ATAK A/S uden ansvar for data, hvis data går tabt efter ATAK A/S har leveret den aftalte ydelse under samarbejdet.

Ved Adwords aftalens ophør afsluttes din adwords annoncering ikke automatisk, medmindre der foreligger en skriftlig aftale herom.

Webhosting

ATAK er reseller af hostingløsninger. Ved køb af webhosting via ATAK er kunden inkluderet i prisen omfattet af support, der vedrører nedetid eller langsom svartid på serveren. Andre former for supportydelser skal kunden selv betale for pr. halve time eller tilkøbe en særskilt support.

Lovvalg og værneting

Alle tvister afgøres i henhold til dansk ret med Københavns Byret som værneting.

Ikrafttræden og ændring af forretningsbetingelser

Disse handelsbetingelser, som træder i kraft den 1.Juni 2013, kan til enhver tid ændre nærværende forretningsvilkår. Den seneste version af handelsbetingelserne kan du se på denne side. Foretager ATAK A/S væsentlige ændringer i forretningsvilkår, som for kunden er af væsentlig forringende karakter, kan kunden opsige samarbejdet ved at informere ATAK A/S skriftligt.

Opdateret: 26. januar 2017